Artikelen

Hier vindt u extra informatie en verdiepingsstof. In elk artikel geeft de auteur zijn visie op een onderwerp gerelateerd aan Ik & Ko. Ook treft u er handige tips aan om direct in de praktijk toe te passen.

Toon alle artikelen binnen de categorie:

Datum Titel Categorie Auteur(s)
11-06-2014 Allemaal ontdekkingen
Kinderen verkennen de wereld om hen heen door het gebruik van hun zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en soms ook proeven. De ontdekhoek biedt hiertoe veel mogelijkheden. In dit artikel staan activiteiten voor de ontdekhoek bij de zomer.
activiteiten José Hillen
07-03-2014 Een nieuwe kijk op de huishoek. Suggesties bij het thema ‘Bij mij thuis’.
Optimaliseer het spel in de huishoek met de suggesties in dit artikel. Ko krijgt een centrale rol, er wordt uitgegaan van Meervoudige Intelligentie (MI) en het spelen begint met een probleemstelling binnen een betekenisvolle omgeving.
activiteiten Cobi Visser
07-03-2014 Hoe zet je Ko in bij gevoelens?
Ko is een goed hulpmiddel om gevoelens te laten zien en erover te praten. In dit artikel staan activiteiten rond Ko, die ingezet kunnen worden bij het werken aan gevoelens.
sociaal-emotionele ontwikkeling Maike Douglas
05-11-2013 Werken met een moodboard
Een moodboard is een hulpmiddel bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit artikel is te lezen hoe u een eigen moodboard maakt en hoe u het kunt inzetten in uw groep.
sociaal-emotionele ontwikkeling Natasja van Lier
05-11-2013 Ko en het bezoek van de inspecteur
In dit artikel is te lezen hoe een inspectie op de Voor- en de Vroegschool verloopt. Daarnaast worden er tips gegeven om een goede doorgaande lijn voor de inspecteur zichtbaar te maken.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
16-09-2013 Ik & Ko en SLO
Dit artikel geeft antwoord op de vraag: komen de rekendoelen van de methode Ik & Ko overeen met de SLO-rekendoelen?
rekenen Constance Zijderhand
16-09-2013 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 4: Ouderbetrokkenheid
Dit artikel geeft handreikingen voor het betrekken van ouders bij het aanbod van activiteiten binnen de school en het kindercentrum.
organisatie Natasja van Lier
06-05-2013 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 3 regels en routines
Dit artikel biedt handreikingen hoe u regels en routines op de voorschoolse voorziening afstemt.
organisatie Natasja van Lier
01-03-2013 Opbrengstgericht werken? Ook met Ik & Ko!
Wat betekent opbrengstgericht werken in de praktijk en past deze manier van werken wel bij het speelse en betekenisvolle aanbod van Ik & Ko? Dit artikel geeft hier antwoord op.
organisatie Uitgeverij Zwijsen B.V.
01-03-2013 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 2 woordenschat
Dit artikel laat stapsgewijs zien hoe u een afstemming maakt samen met de voorschoolse voorziening tussen het thema-aanbod en de bijbehorende woordenschat.
organisatie Natasja van Lier
12-11-2012 Samenwerking met de voorschoolse voorziening
Dit is het eerste artikel van een vierdelige serie, waarin wordt uiteengezet wat de meerwaarde is van de samenwerking tussen de basisschool en het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.
organisatie Natasja van Lier
05-11-2012 Klanken en letters!
Ik & Ko bieddt een gestructureerd aanbod, waarmee u gericht kunt werken aan klanken en letters. Uiteraard op de Ik & Komanier: in speelse en natuurlijke contexten!
woordenschat Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Zin in de themahoek!
Betrokkenheid als voorwaarde voor leren; betekenisvolle situaties waarin de kinderen concrete ervaringen opdoen; en het sociale leren, het leren van een taal door die te gebruiken: dat is een hoek!
activiteiten Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Sociaal communicatief met Ik & Ko
Wat moet u de kinderen bieden om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het meedoen in de maatschappij? Lees het artikel.
sociale vaardigheid Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Op Ko kun je rekenen
Deze rekenactiviteiten zijn vanuit dezelfde thema’s en uitgangspunten als Ik & Ko Taal ontwikkeld.
rekenen Ilse Poort
05-11-2012 Een hoofdrol voor Ko
De pop Ko geeft u de kans uw kleuters op een natuurlijke en betekenisvolle manier bij activiteiten te betrekken.
activiteiten Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Begrijpend luisteren met Ik & Ko
In dit artikel leest u hoe u de voorleesactiviteiten uit Ik & Ko kunt inzetten om het begrijpend luisteren en de ontwikkeling van de woordenschat bij uw kleuters te stimuleren.
activiteiten Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Een mooie hoek alleen is niet voldoende
In dit artikel krijgt u praktische tips aangereikt om het spel én de interactie tussen u en de kinderen, en de kinderen onderling, te stimuleren.
activiteiten Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 De verteltafel: speels en zinvol
Op deze tafel spelen kleuters de dialogen en gebeurtenissen uit het verhaal na met kleine figuren en attributen.
activiteiten Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Via tussendoelen naar leerdoelen
Aan welke doelen moet u als leerkracht nu precies voldoen? En hoe helpt Ik & Ko daar bij?
woordenschat Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Een placemat met woordjes
Ik & Ko besteedt aandacht aan woordenschatuitbreiding met de themawoordenlijsten. Hoe verhouden de woordenlijsten van de BAK en Ik & Ko zich tot elkaar?
meertaligheid Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Ontdekken en experimenteren met Ik & Ko
Kleuters krijgen volop de gelegenheid om te observeren, ontdekken en experimenteren. Deze speelse Ik & Ko-activiteiten zijn een prachtige voorbereiding op latere leergesprekken in de midden- en bovenbouw.
sociale vaardigheid Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Meertalige Ik & Ko-kinderen
Een meertalig kind doorloopt zijn taalontwikkeling op dezelfde manier als een eentalig kind. Er zijn wel een paar verschillen. Soms lijken die problematisch. Dat hoeft niet! Leer die verschillen kennen. Dan kunt u er rekening mee houden.
meertaligheid Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Eigen taal soms wel centraal
Het Nederlands blijft bij Ik & Ko de doeltaal, immers een goede beheersing van het Nederlands geeft meer kans op een goede schoolcarrière. Schroom echter niet om ook eens de eigen taal van uw meertalige kleuters centraal te stellen.
meertaligheid Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Kleuters en motoriek
Niet alleen voor het behoud van een gezond gewicht of voor het opdoen van sociale vaardigheden, maar ook voor de aanleg van een belangrijk fundament voor de totale ontwikkeling.
motoriek Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Fijne motoriek: ook in Ik & Ko!
Een kleuterleerkracht is bij haar kleuters altijd alert op de ontwikkeling van de fijne motoriek. Geen wonder, want een goed ontwikkelde fijne motoriek is een van de basisvoorwaarden voor het latere schrijven in groep 3.
motoriek Maaike van der Ploeg-Feenstra
05-11-2012 Woordenliedjes
Door middel van liedjes kunnen nieuwe woorden gestructureerder worden geoefend. Herhaling is heel belangrijk bij het aanleren van woordjes.
motoriek Anette Boujadi - In ‘t Veld